Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Sơn La năm 2024

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Sơn La năm 2024

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Sơn La năm 2024 mới nhất Sở Xây dựng. Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2022 theo Quyết định 2574/QĐ-UBND ngày 9/12/2022.

Cơ sở lập dự toán tỉnh Sơn La năm 2024

Cơ sở xây dựng Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Sơn La năm 2024 gồm có:

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

3. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Định mức xây dựng công trình

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2024 Quyết định 2574/QĐ-UBND

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La gồm :

Ngày 9/12/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 2574/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Sơn La gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Sơn La

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Sơn La

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Sơn La

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Sơn La

6. Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tỉnh Sơn La

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 2574/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 9/12/2022

Phần mềm dự toán Eta 2023  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 2574/QĐ-UBND Đơn giá kháo sát tỉnh Sơn La năm 2024

Quyết định 2574/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Sơn La năm 2022

Nội dung quyết định 2574/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022 Quyết định 2574/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022 Quyết định 2574/QĐ-UBND

Quyết định 2226/QĐ-SXD ngày 19/10/2024 đơn giá nhân công xây dựng Sơn La

Tỉnh Sơn La ban hành đơn giá nhân công theo Quyết định 2226/QĐ-UBND ngày 19/10/2021. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III:  Thành phố Sơn La

Vùng IV gồm: Các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Sơn La năm 2024

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định 2226/QĐ-UBND ngày 19/10/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Sơn La bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 2226/QĐ-SXD ngày 15/10/2021; Hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 2226/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Sơn La năm 2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Sơn La năm 2021

Hướng dẫn Lập dự toán tỉnh Sơn La năm 2024

Các bước lập dự toán xây dựng tỉnh Sơn La năm 2024 gồm

+ Bước 1: Áp dụng cơ sở định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 2: Bóc tách khối lượng đầu mục công tác

+ Bước 3: Xác định và điều chỉnh giá vật liệu + Tính cước vận chuyển

+ Bước 4: Xác  định giá nhân công theo Quyết định 2226/QĐ-SXD tỉnh Sơn La

+ Bước 5: Tính giá ca máy và thiết bị thi công theo THông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

( Áp giá nhiên liệu Xăng, Dầu Diesel, Điện theo thời điểm lập dự toán )

+ Bước 6: Xác định giá trị DỰ TOÁN – DỰ THẦU

Phân loại công trình để điều chỉnh hệ số chi phí xây lắp theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 7: Tính Tổng mức đầu tư xây dựng

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
+ Youtube: Duy Dự Toán
Gọi điện thoại
0965.635.638