Quy định lộ trình bắt buộc đấu thầu qua mạng năm 2024

Quy định lộ trình bắt buộc đấu thầu qua mạng năm 2024

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định lộ trình bắt buộc đấu thầu qua mạng năm 2024. Áp dụng ngày 27/02/2024 hướng dẫn Luật đấu thầu 22/2023/QH15 quy định chi tiết về hình thức, phương thức, trình tự, thủ tục, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đấu thầu qua mạng

1. Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu 2024

Nghị định hướng dẫn cho Luật Đấu thầu 22/2023/QH15  ban hành và có hiệu lực từ 27/02/2024. Chi tiết xem tại đây

a) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

b) Các Điều 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77 và 78 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

c) Các điểm b, c khoản 2 và các điểm b, c khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;

d) Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

So sánh Điểm mới Nghị định 24/2024/NĐ-CP Thay thế Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu năm 22/2023/QH15. Được ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày 27/02/2024 XEM TẠI ĐÂY 

Liên hệ Zalo: Mr Duy 0965.635.638

Nghị định 24/2024/NĐ-CP Thay thế Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Quy định lộ trình bắt buộc đấu thầu qua mạng năm 2024

Căn cứ tại khoản 1 Điều 50 Luật đấu thầu 2023, quy định lộ trình bắt buộc đấu thầu qua mạng như sau:

1. Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình sau đây:

a) Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, việc đấu thầu qua mạng hoặc không qua mạng thực hiện theo quy định của Chính phủ;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 5 (*) Điều này.

Căn cứ tại khoản 8 Điều 97 Nghị định 24/2024/NĐ-CP lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2024 như sau

​​​​​​​  8. Việc lựa chọn nhà thầu qua mạng từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024 được thực hiện theo lộ trình sau:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu thuộc dự án đầu tư áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước thuộc lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ, đấu thầu quốc tế;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ, đấu thầu quốc tế;

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu thuộc dự toán mua sắm áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ, đấu thầu quốc tế;

d) Đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, việc phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thực hiện kể từ ngày 01/12/2024.

Như vậy, năm 2024, gần như toàn bộ các gói thầu đều bắt buộc phải đấu thầu qua mạng theo quy định tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP. 

Xem thêm các bài viết liên quan So Sánh Luật đấu thầu năm 2023 và 2013 XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638