Chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư – Định mức, lập, thẩm định, phê duyệt, thanh toán

Chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư năm 2023

Ngày 17/4/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1479/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; Hướng dẫn định mức lập, thẩm định và thanh toán chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật đầu tư công thì trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định khác có liên quan, trừ dự án quan trọng quốc gia.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí chấp thuận chủ trương đầu tư là một trong các chi phí thuộc chi phí chuẩn bị dự án. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định được chủ đầu tư).

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thuộc một trong các công việc tư vấn đầu tư xây dựng. Vì vậy, cơ quan, tổ chức hoặc chủ đầu tư có thể xem xét thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện trong trường hợp cần thiết.

Định mức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Hiện nay, pháp luật về xây dựng chỉ quy định chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và chi phí thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật của cơ quan trực thuộc người quyết định đầu tư tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng. Pháp luật về xây dựng chưa quy định định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương, chi phí thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương .

Đối với các công tác tư vấn chưa được công bố định mức, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn, khối lượng công việc phải thực hiện, kế hoạch thực hiện và các quy định về chế độ, chính sách do Nhà nước ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1479/BXD-KTXD.

Nguồn: www.moc.gov.vn

Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (BCĐXCTĐT) là công việc tư vấn đầu tư xây dựng (theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP điều 31 khoản 1) thực hiện ở giai đoạn chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công nhóm B và C

Chi phí lập BCĐXCTĐT là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, xác định theo Thông tư 11/2021/TT-BXD điều 13

Xem video chi tiết tại đây

Một số bài viết khác có liên quan

Thông tư 02/2023/TT-BXD Hợp đồng Xây dựng mới nhất 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638