Khai thác đất trong dự án để thi công có cần cấp phép khai thác

Khai thác đất trong dự án để thi công có cần cấp phép khai thác

Khai thác đất trong diện tích của dự án để thi công có cần cấp phép khai thác? Hỏi: Đất đắp phục vụ dự án đầu tư công có cần cấp phép khai thác?

Chi tiết câu hỏi

Ban quản lý dự án của tôi do UBND tỉnh thành lập, thực hiện chức năng chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Ban đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng một dự án sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư.

Dự án có khối lượng đất đắp lớn, trong khi trên địa bàn nơi triển khai lại chưa có mỏ đất đã được cấp phép khai thác và chưa có trong thông báo giá vật liệu do Sở Xây dựng ban hành. Nếu mua đất ở các mỏ trong thông báo giá của Sở Xây dựng thì cự ly vận chuyển xa, chi phí cao (riêng chi phí mua đất đã chiếm hơn 50% tổng mức đầu tư của dự án).

Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, nếu trong quá trình thi công có phát sinh khối lượng đất đủ điều kiện sử dụng lại thì phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác trình UBND tỉnh để xem xét, xác nhận làm cơ sở khai thác.

Nếu sử dụng đất ngoài dự án thì nghiên cứu, khảo sát các mỏ đất nằm trong quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt để lựa chọn, đề xuất vị trí thích hợp trình cấp thẩm quyền xem xét. Trên cơ sở đó lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện về ngành nghề khai thác khoáng sản để lập, hoàn tất thủ tục trình cấp thẩm quyền để được cấp phép thăm dò, khai thác theo quy định.

Khai thác đất trong dự án có cần cấp phép khai thác

Tôi xin hỏi, ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường như vậy có phù hợp không? Khi tổ chức lập dự án, tư vấn đã nghiên cứu, khảo sát các mỏ đất nằm trong quy hoạch đủ điều kiện sử dụng và tính toán các chi phí liên quan như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng mỏ đất… đưa vào trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường để UBND phê duyệt.

Như vậy khi triển khai thi công có cần phải lập hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác trình UBND tỉnh xác nhận trước khi thi công không?

Đối với việc phải lựa chọn nhà thầu thi công đủ điều kiện về ngành nghề khai thác khoáng sản để lập, hoàn tất thủ tục trình cấp thẩm quyền để được cấp phép thăm dò, khai thác theo quy định rất khó thực hiện vì hầu hết nhà thầu không có đăng ký về ngành nghề khai thác khoáng sản, gây khó khăn trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Ban quản lý dự án của tôi thực hiện dự án đầu tư công, đất khai thác được sử dụng cho chính dự án chứ không phải mục đích kinh doanh và sử dụng đất tại các mỏ đất trong quy hoạch đã được phê duyệt trong hồ sơ dự án. Vậy, nếu ban quản lý dự án muốn sử dụng đất tại các mỏ đã được phê duyệt quy hoạch nhưng chưa được cấp phép khai thác thì cần phải thực hiện quy trình, thủ tục nào?

Trả lời Khai thác đất trong dự án để thi công có cần cấp phép khai thác

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật về khoáng sản, mọi hoạt động khai thác khoáng sản đều phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép, cho phép khai thác.

Do đó, trường hợp khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó thì trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh.

Nguồn Cổng thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn)

Một số bài viết khác liên quan Điều chỉnh tổng mức đầu tư năm 2022

Cách tính hệ số nở rời của đất mới nhất mới nhất năm 2022 XEM TẠI ĐÂY 

Các bước thẩm tra dự toán mới nhất năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Hợp đồng đơn giá cố định phát sinh khối lượng XEM TẠI ĐÂY

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG THI CÔNG xây dựng năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Điều chỉnh tổng mức dự án vượt 15 tỷ XEM TẠI ĐÂY

Gọi điện thoại
0965.635.638