Điều chỉnh tổng mức dự án vượt 15 tỷ

điều chỉnh tổng mức dự án vượt 15 tỷ

Trường hợp Điều chỉnh tổng mức dự án vượt 15 tỷ thì lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh hay lập báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh. Quy định theo Luật Nghị định nào tại thời điểm mới nhất năm 2022

Dự án tôi đang triển khai có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, đã lập và phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật và đã thi công cơ bản xong. Tuy nhiên, do chủ trương của thị xã yêu cầu bổ sung hạng mục, dẫn đến tổng mức đầu tư tăng trên 15 tỷ đồng. Tôi đã thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh. Tôi muốn hỏi quý cơ quan, giờ tôi phải triển khai lập thiết kế cơ sở hay chỉ là báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh?

Điều chỉnh tổng mức dự án vượt 15 tỷ thì lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh hay lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh?

Trả lời:

Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 10 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư của dự án (trên 15 tỷ đồng) như nêu tại câu hỏi của Quý Công dân, Quý Công dân cần nghiên cứu các quy định nêu trên và căn cứ nội dung cụ thể của dự án để xác định dự án điều chỉnh thuộc trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh hoặc thuộc trường hợp chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn)

Một số bài viết khác liên quan Điều chỉnh tổng mức dự án vượt 15 tỷ

Cách tính hệ số nở rời của đất mới nhất mới nhất năm 2022 XEM TẠI ĐÂY 

Các bước thẩm tra dự toán mới nhất năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Hợp đồng đơn giá cố định phát sinh khối lượng XEM TẠI ĐÂY

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG THI CÔNG xây dựng năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp Nghị định thông tư về xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tạm ứng hợp đồng năm 2022 không vượt quá 30% XEM TẠI ĐÂY

Gọi điện thoại
0965.635.638