Hợp đồng đơn giá cố định phát sinh khối lượng

Hợp đồng đơn giá cố định phát sinh khối lượng

Trường hợp Hợp đồng đơn giá cố định phát sinh khối lượng năm 2022. Cách xử lý và tính chi phí khối lượng phát sinh như thế nào hợp lý. Quy định theo Thông tư, nghị định của Chính phủ Bộ Xây dựng

Hợp đồng theo đơn giá cố định phát sinh khối lượng, xử lý thế nào?

(Xây dựng) – Trong quá trình xây dựng, việc phát sinh khối lượng công việc ngoài hợp đồng mà công việc đó chưa có đơn giá trong hợp đồng thì chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo quy định.

Công ty ông Nguyễn Văn Tiến (Lai Châu) đang thực hiện một hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo nội dung hợp đồng đã ký thì khối lượng đào móng 100% là đất cấp 3, nhưng khi thi công lại xuất hiện khối đá nằm ngoài phạm vi được khoan thăm dò địa chất, giá trị khối lượng phát sinh không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Ông Tiến hỏi, khối lượng đá phát sinh như trên chủ đầu tư có phải lập, thẩm định và trình người quyết định đầu tư phê duyệt sau đó mới thi công hay không, hay chỉ cần chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xác nhận khối lượng thực tế và tiếp tục thi công sau đó mới tính toán thỏa thuận và ký kết phụ lục hợp đồng?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo từng thời điểm thực hiện.

Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

Trường hợp hợp đồng theo đơn giá cố định phát sinh khối lượng công việc phải thực hiện ngoài hợp đồng đã ký kết mà công việc đó chưa có đơn giá trong hợp đồng, không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 37, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Khoản 13, Điều 1, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Một số bài viết khác liên quan Quy trình đấu thầu qua mạng năm 2022

Hoặc gửi Email duydangduc93@gmail.com để được nhận tài liệu

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG THI CÔNG xây dựng năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp Nghị định thông tư về xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Mẫu hồ sơ mời thầu Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 XEM TẠI ĐÂY 

Xem chi tiết tại đây

 

Gọi điện thoại
0965.635.638