Chi phí lán trại nhà tạm năm 2024

Chi phí lán trại nhà tạm năm 2024

Chi phí lán trại nhà tạm năm 2024 trong dự toán xây dựng công trình được xác định như thế nào. Căn cứ trên cơ sở Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng và Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Chi phí lán trại nhà tạm năm 2024

Căn cứ xác định chi phí lán trại nhà tạm 2024 gồm

THông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành 31/8/2021 có hiệu lực từ 15/10/2021

Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành có hiệu lực 3/3/2021

Bảng xác định giá trị dự toán xây dựng năm 2024

chi phí dự toán xây dựng năm 2023
chi phí dự toán xây dựng năm 2023

Chi phí xây dựng lán trại để ở và điều hành thi công  được xác định = Chi phí trực tiếp  x Tỷ lệ % ( T x tỷ lệ%)

Trong đó: Chi phí trực tiếp (T) = Chi phí Vật liệu (VL) + chi Phí nhân công (NC) + Chi phí máy thi công ( M)

Bảng tỷ lệ định mức % hệ số lán trại nhà tạm tại bảng 3.3

chi phí lán trại nhà tạm năm 2023
chi phí lán trại nhà tạm năm 2024

Đối với trường hợp đặc biệt như:

– Công trình có quy mô lớn, phức tạp

– Các công trình trên biển, ngoài hải đảo

– Các công trình sử dụng vốn ODA lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế

khoản mục chi phí lán trại nhà tạm không còn phù hợp nữa

Chủ đầu tư tổ chức xây dựng phương án thi công, lập và phê duyệt dự toán chi phí lán trại

Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ công trình theo tuyến

Công trình xây dựng theo Tuyến được quy định chi tiết tại Điều 3 Khoản 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Công trình xây dựng theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính, như: đường bộ; đường sắt; đường dây tải điện; đường cáp viễn thông; đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước; đập đầu mối công trình thủy lợi, thủy điện; kênh dẫn nước tưới, tiêu; đê, kè và các công trình tương tự khác.

Quy định về chi phí lán trại trong xây dựng Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Chi phí xây dựng lán trại nhà tạm được xác định theo tỷ lệ % các mốc 15 tỷ 100 tỷ 500 tỷ 1000 tỷ

Được chia thành tỷ lệ % theo 2 Loại công trình: Công trình xây dựng theo tuyến và công trình xây dựng còn lại

Xem thêm một số bài viết khác có liên quan

Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Lập dự toán công trình viễn thông năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình thủy lợi năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình dân dụng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình công nghiệp năm 2024 XEM TẠI ĐÂY
Lập dự toán Chi phí khảo sát xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY
Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638