Tính chi phí lương chuyên gia tư vấn năm 2024

Tính chi phí lương chuyên gia tư vấn năm 2024

Tính chi phí lương chuyên gia tư vấn năm 2024 mới nhất căn cứ theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Cùng tìm hiểu trong bài viết hôm nay cùng Duy Dự Toán

Cách tính chi phí lương chuyên gia tư vấn năm 2024

Bảng tổng hợp dự toán chi phí tư vấn tính lương chuyên gia dự toán mới nhất gồm

cách tính lương chuyên gia tư vấn
cách tính lương chuyên gia tư vấn

1. Chi phí chuyên gia (Ccg): xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia (số lượng tháng-người, ngày-người hoặc giờ-người) và tiền lương của chuyên gia tư vấn.

2. Chi phí quản lý (Cql) bao gồm:

– các chi phí liên quan đến hoạt động của bộ phận quản lý, điều hành tổ chức tư vấn (tiền lương của bộ phận quản lý),

– chi phí duy trì hoạt động của tổ chức tư vn; chi phí văn phòng làm việc;

– chi phí xã hội (đóng qu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…theo quy định thuộc trách nhiệm của tổ chức tư vấn);

– mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và các khoản chi phí quản lý khác có liên quan đến hoạt động của tổ chức tư vấn.

Chi phí quản lý xác định bng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí chuyên gia

Chi phí chuyên gia (tỷ đồng)

< 1

1 ÷ < 5

≥ 5

Chi phí quản lý (tỷ lệ %)

55

50

45

3. Chi phí khác (Ck) bao gồm: chi phí đi lại, lưu trú (nếu có); chi phí văn phòng phẩm, thông tin, liên lạc; chi phí khấu hao thiết bị; chi phí ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình; chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). Các khoản chi phí này xác định trên cơ sở dự kiến nhu cầu cần thiết của từng loại công việc tư vấn.

4. Thu nhập chịu thuế tính trước (TL) đế dự tính khoản chi phí đảm bảo sự phát triển của tổ chức tư vấn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu nhập chịu thuế tính trước xác định bằng 6% trên tổng chi phí chuyên gia và chi phí quản lý.

5. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) được xác định theo quy định đối với từng loại công việc tư vấn.

6. Chi phí dự phòng (Cdp) để dự tính chi phí cho những công việc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc tư vấn.

– Chi phí dự phòng của dự toán chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư được xác định tối đa không quá 10% tổng của các khoản chi phí nêu trên.

– Chi phí dự phòng của dự toán chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng xác định tối đa không quá 5% tổng của các khoản chi phí nêu trên.

Mức lương chuyên gia tư vấn năm 2024

Lương chuyên gia quy đổi tháng ( 1 tháng = 26 ngày )

1, Lương chuyên gia tư vấn nhóm I , Mức lương  1.500.000 đồng/ ngày = 39.000.000 đồng/ tháng

2, Lương chuyên gia tư vấn nhóm II , Mức lương  1.150.000 đồng/ ngày = 29.900.000 đồng/ tháng

3, Lương chuyên gia tư vấn nhóm III , Mức lương  770.000 đồng/ ngày = 20.020.000 đồng/ tháng

4, Lương chuyên gia tư vấn nhóm IV , Mức lương  580.000 đồng/ ngày = 15.080.000 đồng/ tháng

Hướng dẫn tính lương chuyên gia tư vấn Thông tư 11/2021/TT-BXD tại Youtube Duy Dự Toán

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638