Nhật ký thi công đánh máy hay viết tay

nhật ký thi công viết tay hay đánh máy

Nhật ký thi công đánh máy hay viết tay không ? Được quy định chi tiết theo nghị định thông tư nào mới nhất năm 2023. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tại bài viết ngày hôm nay

Quy định Nhật ký thi công có được đánh máy hay viết tay

Ông Tiến hỏi, chủ đầu tư và nhà thầu có được phép thỏa thuận việc sử dụng nhật ký đánh máy để sử dụng cho công trình không?

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Việc lập nhật ký thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Khoản 13 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Hiện nay, pháp luật về xây dựng không quy định việc lập nhật ký thi công ghi tay hay đánh máy, chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục IIA được ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP để thuận tiện triển khai.

Căn cứ Điều 8 Thông tư 10/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thi công xây dựng công trình

1. Chủ đầu tư và các nhà thầu được quyền thỏa thuận thực hiện các nội dung sau:

a) Lựa chọn ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin để quản lý thi công xây dựng công trình;

b) Sử dụng định dạng tập tin điện tử đối với nhật ký thi công xây dựng công trình, biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và sử dụng chữ ký số trên các tài liệu này theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Khi sử dụng biên bản nghiệm thu công việc xây dựng dạng tập tin điện tử thì việc nghiệm thu công việc xây dựng vẫn phải thực hiện tại công trường và đảm bảo quy định tại Điều 21 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý xác định nhật ký thi công

– Nghị định Số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

– Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng 2015;

– Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung; Bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Quy định nội dung Nhật ký thi công là gì

Ngày 26/01/2021, Chính phủ đã có Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết các vấn đề về quản lý chất lượng, đầu tư xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Quy định về giám sát thi công xây dựng công trình tại Điều 10 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD được đưa vào Phụ lục IIa của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Theo đó quy định chi tiết nhật ký thi công như sau:

– Nhật ký thi công xây dựng công trình được nhà thầu thi công xây dựng lập theo từng giai đoạn xây dựng hoặc cả công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thoả thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng theo từng phần việc do nhà thầu đó thực hiện.

– Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi triển khai xây dựng công trình.

– Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chính sau:

+ Diễn biến thực tế thi công (nhiệt độvật liệu và các thông tin khác) ; số lượng trang thiết bị, máy móc do nhà thầu thi công xây dựng huy động khi tổ chức thi công tại hiện trường; những công việc đang được triển khai hàng ngày trên công trường;

+ Mô tả chi tiết những khiếm khuyết, hư hỏng, tai nạn lao động; Các vấn đề phát sinh khác và biện pháp phòng ngừa, xử lý trong khi thi công xây dựng công trình (nếu có) ;

Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có) ;

+ Tham gia ý kiến về việc xử lý một số vấn đề phát sinh trong hoạt động thi công xây dựng của các bên có liên quan.

– Trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình dùng văn bản để xử lý một số vấn đề phát sinh trên công trường thì những văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.

Nhật ký thi công viết tay hay đánh máy

– Sổ nhật ký thi công phải được lập thành quyển có đánh số trang và đóng dấu giáp lai trước khi đưa vào sử dụng hàng ngày.

– Cán bộ Giám sát và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu phải ký tên sau khi ghi chép hàng ngày.

– Trang đầu tiên của nhật ký phải  các thông tin sau:

+ Nhật ký thi công

+ Tập nhật ký số: …

+ Tên Dự án

+ Tên công trình (hạng mục)

+ Tên gói thầu

+ Địa điểm xây dựng

+ Tên chủ Đầu tư

+ Tên nhà thầu tư vấn giám sát (nếu có)

+ Tên nhà thầu Tư vấn thiết kế

+ Tên nhà thầu thi công

+ Tên cán bộ giám sát thi công

+ Tên cán bộ giám sát tác giả

+ Tên cán bộ thi công trực tiếp (là người ghi sổ nhật ký)

+ Thời gian ghi: Từ ngày…. đến ngày….

– Nội dung chính về nhật ký thi công:

Công trình:…..

Một số bài viết khác có liên quan

Thông tư 02/2023/TT-BXD Hợp đồng Xây dựng mới nhất 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638