Chi phí thẩm tra Thiết kế và thẩm tra Dự toán được điều chỉnh k=1,2

Chi phí thẩm tra Thiết kế và thẩm tra Dự toán được điều chỉnh

Chi phí thẩm tra thiết kế và Chi phí thẩm tra dự toán được điều chỉnh K=1,2 vậy trường hợp nào thì được điều chỉnh trong tổng hợp dự toán xây dựng công trình

Trường hợp 1: Chi phí thẩm tra thiết kế và Chi phí thẩm tra dự toán được điều chỉnh K=1,2 khi Dự án có thiết kế 1 bước (lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật)

– Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 tại Phần II, Chương II, Mục  “4. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật” quy định:

4.3. Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán ban hành tại Thông tư này nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong báo cáo kinh tế – kỹ thuật và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

=> Như vậy trong trường hợp Thiết kế 1 bước, tức lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật thì chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (gồm thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán) được xác định trên cơ sở định mức và và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

Trường hợp 2: Chi phí thẩm tra dự toán được điều chỉnh K=1,2 

– Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 tại Phần II, Chương II, Mục  “6. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng” quy định:

6.3. Trường hợp chi phí thiết bị ≥ 25% tổng giá trị chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình xác định theo bảng 2.17 ban hành kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

=> Như vậy Trường hợp chi phí thiết bị ≥ 25% tổng giá trị chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình được điều chỉnh K=1,2

Xem thêm các bài viết liên quan Các nội dung lựa chọn nhà thầu qua mạng

Những sai sót khi lập dự toán xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Trường hợp chỉ định thầu năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Nhà thầu phụ được thực hiện bao nhiêu phần trăm gói thầu XEM TẠI ĐÂY

Quy trình mua sắm trực tuyến năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Các bước thẩm tra dự toán xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638