Dự thảo Luật đấu thầu năm 2022

luật đấu thầu sửa đổi năm 2022

Dự thảo Luật đấu thầu năm 2022 thay thế Luật đấu 43/2013/QH13; Một số nội dung quan trọng sửa đổi theo Văn bản số 3975/BKHĐT-QLĐT ngày 15/6/2022 Bộ Kế hoạch đầu tư

Một số nội dung quan trong Dự thảo Luật đấu thầu năm 2022

Theo dự thảo, chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:

Phương án 1: Chi phí tham dự thầu, bao gồm chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc trách nhiệm của nhà thầu;

Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho nhà thầu;

Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phí liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc trách nhiệm của bên mời thầu;

Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thuộc trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư, bên mời thầu;

Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm.

Đề xuất 2 phương án về chi phí trong đấu thầu

Phương án 2: Chi phí tham dự thầu, bao gồm chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc trách nhiệm của nhà thầu;

Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành miễn phí cho nhà thầu;

Đối với đấu thầu trong nước, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho nhà thầu;

Đối với đấu thầu quốc tế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; nhà thầu nộp tiền mua bản điện tử hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu khi nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thuộc trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư, bên mời thầu;

Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phí liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc trách nhiệm của bên mời thầu;

Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm.

dự thảo luật đấu thầu năm 2022
văn bản 3975 dự thảo luật đấu thầu năm 2022

Xem thêm một số bài viết liên quan Luật đấu thầu 2022

Anh chị cần bản tham khảo và văn bản một số điểm mới luật đấu thầu năm 2022. Vui lòng nhắn qua mail duydangduc93@gmail.com để nhận tài liệu

Mẫu hồ sơ mời thầu Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Xem Tại đây

Tổng hợp Nghị định thông tư về xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Video hướng dẫn đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ

Gọi điện thoại
0965.635.638