Dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư

dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư

Dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư mới nhất năm 2022 là những dự án nào. Được quy định chi tiết theo Điều khoản Luật nào…?

Dự án nào không phải quyết định chủ trương đầu tư năm 2022

Chi tiết câu hỏi Phạm Khánh Nhi

Theo Khoản 6 Điều 18 Luật Đầu tư công 2019 có quy định về các nhiệm vụ, dự án không phải quyết định đầu tư , trong đó bao gồm:

Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Cho tôi hỏi, vậy đối với dự án thành phần thuộc chương trình đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thì có phải phê duyệt chủ trương đầu tư ?

Trả lời Dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư gồm :

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6 Điều 18 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định các dự án bao gồm:

– Dự án đầu tư công khẩn cấp;

– Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;

– Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 4 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định các khái niệm sau:

“Dự án đầu tư công” là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công.

“Chương trình đầu tư công” là một tập hợp các mục tiêu, nhiệm vụ; giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

“Chương trình mục tiêu quốc gia” là chương trình đầu tư công nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội của từng giai đoạn cụ thể trong phạm vi cả nước.

Căn cứ quy định nêu trên, việc không phải quyết định chủ trương đầu tư.  Chỉ áp dụng cho dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Các dự án thuộc chương trình đầu tư công khác (ngoài chương trình mục tiêu quốc gia) không thuộc đối tượng; Và phải thực hiện các thủ tục lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Một số bài viết khác liên quan Luật đầu tư công

Định mức chi phí giám sát thi công năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG THI CÔNG xây dựng năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

1m3 Bê tông mác 200 cần bao nhiêu xi măng XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp Nghị định thông tư về xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Video hướng dẫn chi Xem tại đây

Gọi điện thoại
0965.635.638