Cơ sở lập dự toán năm 2023

cơ sở lập dự toán năm 2023

Hệ thống cơ sở lập dự toán năm 2023 pháp lý Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng mới nhất. Thời gian từ ngày 1/1/2023 áp dụng lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ xây dựng và Chính phủ

Luật Đầu tư công 39/2019/QH13 quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

1. Luật Xây dựng năm 2014 (gọi tắt là Luật Xây dựng số 50, đang có hiệu lực)

2. Luật số 62 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (gọi tắt là Luật số 62, đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực từ 26/01/2021 thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP).

4. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày ký 09/02/2021 thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).

5. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực)

6. Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công cho dự án, công trình, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công,( sử dụng biểu mẫu thanh toán 03a, 03c)

7. Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ

Cơ sở lập dự toán năm 2023 Thông tư định mức

a. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng ( Thay thế Thông tư 10/2019/TT-BXd của Bộ xây dựng, đang có hiệu lực )

b. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng; ( Thay thế Thông tư 15/2019/TT-BXD và Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng, đang có hiệu lực )

c. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng ( Thay thế Thông tư 09/2019/TT-BXd Bộ xây dựng và Thông tư 02/2020/TT-BXD, đang có hiệu lực )

Tổng hợp thông tư cơ sở lập dự toán năm 2023

1. Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

2. Thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

3. Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực)

4. Thông tư số số 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng (đang có hiệu lực)

5. Thông tư số 08/2022/TTBKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

6. Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (đang có hiệu lực)

7. Thông tư số 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp; Quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (đang có hiệu lực)

8. Thông tư số 24/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư số liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực)

9. Thông tư số 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định; Quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (đang có hiệu lực)

10. Thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (đang có hiệu lực)

Xem thêm Tổng hợp các nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2023

Điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Xem tại đây

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ XEm tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Cơ sở lập dự toán mới nhất năm 2023 gồm những lưu ý gì

Gọi điện thoại
0965.635.638