Quy trình đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

quy trình đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quy trình đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ Căn cứ Điều 11 Nghị định 63/2014, quy trình thực hiện chi tiết phương thức đấu thầu.

Hướng dẫn Quy trình đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

1, Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

  • Lập hồ sơ mời thầu;
  • Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

2, Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

  • Mời thầu;
  • Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;
  • Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;
  • Mở thầu (việc mở thầu được tiến hành 01 lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

3, Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

  • Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;
  • Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;
  • Xếp hạng nhà thầu.

4, Thương thảo hợp đồng:

  1. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây:
  2. a) Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;
  3. b) Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu có) của nhà thầu;
  4. c) Hồ sơ mời thầu.

5, Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

  • Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà thầu; Trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 106 của Nghị định này trước khi phê duyệt.
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
  • Trường hợp lựa chọn được nhà thầu trúng thầu, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây:
  • a) Tên nhà thầu trúng thầu;
  • b) Giá trúng thầu;
  • c) Loại hợp đồng;
  • d) Thời gian thực hiện hợp đồng;
  • đ) Các nội dung cần lưu ý (nếu có).

6. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

hình thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ mới nhất năm 2022

Phương thức đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ gồm các bước sau đây:

quy trình đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
quy trình đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

 

Xem thêm một số bài viết liên quan

Mẫu hồ sơ mời thầu Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Xem Tại đây

Tổng hợp Nghị định thông tư về xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Video hướng dẫn đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ

Gọi điện thoại
0965.635.638