Định mức lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2024

Định mức lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2024

Định mức lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2024 mới nhất. Làm cơ sở lập và quản lý chi phí chuyên ngành dịch vụ công ích độ thị gồm cây xanh, rác thải, môi trường, chiếu sáng, nước sạch

Định mức lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2024

Các tập định mức ban hành để xác định dự toán và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị gồm

Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng. Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng. Định mức dự toán Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng. Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị

Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng. Định mức duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Công tác sản xuất và Duy trì cây xanh đô thị theo Quyết định 39/2002/QĐ-BXD của Bộ xây dựng

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2024

Đơn giá = Định mức hao phí * ( Giá Vật liệu + Giá nhân công + Giá ca máy )

1, Giá Vật liệu

Lấy theo công bố giá vật liệu xây dựng tại địa điểm và thời gian lập dự toán

2, Giá Nhân công

Tính giá Nhân công theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

3, Giá Ca Máy

Tính theo cơ sở Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng và Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2024

Có 2 phương pháp lập dự toán dịch vụ công ích đô thị

  • Phương pháp bù giá
  • Phương pháp trực tiếp

1. Phương pháp bù giá chênh lệch

Đối với các tỉnh thành phố đã ban hành bộ đơn giá Dịch vụ công ích lấy làm cơ sở gốc

Điều chỉnh giá Vật liệu, Nhân công, Máy thi công tính bù trừ chênh lệch

2. Phương pháp tính trực tiếp

Đối với các tỉnh thành phố chưa ban hành đơn giá thì lập dự toán trực tiếp theo Định mức dịch vụ công ích đô thị

Các tỉnh thành phố sẽ đi khảo sát 3 phí chí vật liệu, nhân công, máy thi công để ban hành lên bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị

định mức lập dự toán dịch vụ công ích đô thị
định mức lập dự toán dịch vụ công ích đô thị

Một số tỉnh thành phố đã ban hành bộ đơn giá mới nhất năm 2021

a, Đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định ngày 596/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 Xem Tại đây

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị thành phố Hà Nội năm 2023  XEm Tại Đây

Toàn bộ đơn giá và định mức chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị mới nhất. Hiện nay đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán công ích đô thị – Phần mềm dự toán Eta

Mọi vướng mắc cần hỗ trợ và trao đổi tư vấn vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị xem tại đây

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán chuyên ngành điện năm 2023  XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XeM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638