Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng

chi phí thẩm tra thiết kế thông tư 12/2021/tt-bxd

Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng theo thông tư 12/2021/tt-bxd của Bộ Xây dựng. Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác định như thế nào

Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng

1. Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng số 2.16 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này). Nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của công trình trong tổng mức đầu tư. Trường hợp công việc thiết kế thực hiện theo gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%).

2. Đối với các dự án được dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu; để dự trù kinh phí thẩm tra thiết kế xây dựng khi xác định tổng mức đầu tư; chi phí thẩm tra thiết kế được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%). Tương ứng với quy mô chi phí xây dựng của từng gói thầu dự kiến phân chia.

3. Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh được xác định bằng dự toán

Bảng số 2.16: Định mức chi phí thẩm tra thiết kế

chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng thông tư 12/2021/tt-bxd

Lưu ý áp dụng chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng thông tư 12/2021/tt-bxd

– Chi phí thẩm tra thiết kế của công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành; điều chỉnh với hệ số k = 0,36 đối với công trình thứ hai trở đi.

– Đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước nếu có yêu cầu thẩm tra cả thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công thì chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức công bố tại bảng số 2.16, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 40% chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật.

– Chi phí thẩm tra thiết kế công trình san nền tính bằng 40% chi phí thẩm tra thiết kế công trình giao thông.

– Chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức nhưng tối thiểu (chưa gồm thuế GTGT) không nhỏ hơn 2.000.000 đồng.

Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thông tư 12/2021/tt-bxd có nội suy không ?

Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng TT 12/2021/TT-BXD cao hơn so với TT 16/2019/TT-BXD

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng. Bộ định mức gồm có Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát, sữa chữa, thí nghiệm vật liệu. Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Mẫu dự toán Chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hàng ngày 31/8/2021 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Quyết toán khối lượng phát sinh phụ lục 03c Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

https://youtu.be/Bdd6EMoOIMw

Gọi điện thoại
0965.635.638